گم شده ای در مه eBook ´ 82 pages Ç mbjuk


text گم شده ای در مه

گم شده ای در مه eBook ´ 82 pages Ç mbjuk ☆ Philosophical story about human loneliness in two different worldsBody world The spirit worldThis story is inspired by the high worldچند جوان در جاده ای مه آلود مسیر خود را گم می کنند در حالی که مرگ آنها را تده بی انتهایی می کند که فرا زمان و فرا مکانی است و در اینمسیر توقفگاه های بسیاری است اتومبیل در هر توقفگاهی که درنگ می کند آنها را با دنیای جدیدی آشنا کرده و در حالی که شخصیت قبلی آنها را از بین می برد شخصیت جدیدی را به آنها پیشنه Psychology story

گم شده ای در مهده بی انتهایی می کند که فرا زمان و فرا مکانی است و در اینمسیر توقفگاه های بسیاری است اتومبیل در هر توقفگاهی که درنگ می کند آنها را با دنیای جدیدی آشنا کرده و در حالی که شخصیت قبلی آنها را از بین می برد شخصیت جدیدی را به آنها پیشنه Psychology story

doc Ð گم شده ای در مه ´ سید مرتضی مصطفوی

گم شده ای در مه É Philosophical story about human loneliness in two different worldsBody world The spirit worldThis story is inspired by the high worldچند جوان در جاده ای مه آلود مسیر خود را گم می کنند در حالی که مرگ آنها را تهدید می کند بوسیله اتومبیلی شگفت انگیز نجات پیدا می کنند اتومبیل آنها را وارد جا Why does not a publisher translate this philosophical story into English? doc Ð گم شده ای در مه ´ سید مرتضی مصطفوی

سید مرتضی مصطفوی ´ گم شده ای در مه kindle

سید مرتضی مصطفوی ´ گم شده ای در مه kindle اد می دهد آنها اگر با آن شخصیت جدید هم ذات پنداری کنند و راضی به شرایط موجود شوند در غالب آن در خواهند آمد و پیشنهاد جدیدی دیگر به آنها نخواهد شد اما اگر به شرایط جدید رضا ندهند با شخصیت بهتری که در آن حلول کرده اند مواجه خواهند ش Magical Journey